Máy tính chuyên đồ Họa 3D, dựng phim workstation, mua máy tính cho thiết kế đồ họa, Cấu hình PC chuy